Disclaimer

Malysse-Sterima besteedt veel zorg aan de samenstelling van deze website, doch garandeert niet dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn.  Dit geldt eveneens voor andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks verwezen wordt in deze website.  MALYSSE-STERIMA behoudt zich te allen tijde het recht voor deze website dan wel de daarin vervatte informatie of gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zelfs zonder aankondiging. De toegang tot de website kan onderbroken worden wegens gevallen van overmacht. Ook kan Malysse-Sterima  zelf overgaan tot een onderbreking van de toegang tot deze website wegens onderhoud en upgrading van de programma’s, informatie, of alle andere gegevens of omwille van technische redenen.

Malysse-Sterima kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor deze onderbrekingen, noch voor de eventuele gevolgen daarvan. De gebruiker kan nooit een eis tot schadevergoeding stellen tegenover Malysse-Sterima omwille van deze onderbreking noch omwille van welke reden ook